Norr om Stan

Norr om Stan fyller 20 år

Norr om Stans grundande möte hålls 12.11.2003 i Malms kulturhus. I år, 2023, har föreningen arbetat hårt och flitigt redan i hela 20 års tid för att hålla flaggan uppe för fritidsverksamhet på svenska inom norra Helsingfors med omnejd. Artikeln här nedan berättar om hur allt fick sin början och lyfter fram några milstolpar under vår resa hittills. Texten har tidigare publicerats i infotidningen Det hädern Norr om Stan 3/2023.

Text: Beatrice Wallman, Erja Lindfors, Maria Finström och Sonja Frölander-Ulf
Foto: NoS bildarkiv 

Historien bakom föreningen Norr om Stan startade för mer än 20 år sedan då föräldrarna i Staffansby lågstadieskola informerades från skolans sida att elevernas svenska var svag. Områdets fritidsverksamhet var finskspråkig och föräldrarna uppmanades göra något för att skapa fritidsmöjligheter på svenska för att stärka elevernas språk. 

Aktiva föräldrar fick upp ögonen för Solhem, Malms Svenska Ungdomsförenings hus, vars nedre våning då var uthyrd. Det ordnades en spelkväll och en pysselkväll i övre våningen och så småningom blev det regelbundna klubbar för barn, ordnade av Erja (Lindfors) och Trisse (Wallman) i samarbete med Helsingfors ungdomscentral.

nos-grundande-mote-firas-med-representanter-fran-medlemsforeningar

NoS fyra grundande medlemsföreningar med sina representanter höjer glas åt den nya föreningen i november 2003. Från vänster: Erja Lindfors/Malm Svenska Ungdomsförening, Ann-Christin Ingman/ Gammelstadens ungdomsförening, Susanne Kollin och Stefan Johansson/ SFP i norra Helsingfors, Beatrice Wallman/Malm Svenska Ungdomsförening, Pia Papadopoulos/Hem och Skola i Staffansby, Raili Tikkanen/ Gammelstadens ungdomsförening, Daniel Lindström/Svensk Förening i Åggelby, Kim Krokfors/Hem och Skola i Staffansby, Tua Lampinen/Svensk Förening i Åggelby samt Lotta Soveri och Katja Salojärvi, anställda på projektet Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors, sedermera Norr om Stan rf.

Efter några år av klubbar behövdes det mera stöd för verksamheten och år 2000 gjordes det ansökningar till Svenska kulturfonden och Sparbanksstiftelsen för projektet ”Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors”. Byalagsmöten för områdets aktiva föreningar planerade olika typer av verksamhet och stöddes av bland andra Arbis, marthor och scouter som alla var mycket engagerade i projektet som startade 2001. Inom projektet gjordes en förfrågan till 3500 svenska hushåll beträffande deras önskemål om fritidsverksamhet.

Under föreningens tidiga år diskuterades vikten av ”svenska rum” även i norra Helsingfors som samlingspunkter för verksamhet på svenska. Redan under projektet för fritidsverksamhet på svenska kom de första anställningarna med i bilden då arbetsmängden ökade. Man konstaterade att man inte mera kunde fungera under ungdomsföreningen, utan att det behövdes en skild förening som kunde sköta om den större koordineringen av fritidsverksamhet och särskilt den gemensamma informationsspridningen, som redan från början sågs som en viktig del av verksamheten.

Fokus låg på barnen och det svenska språket men i och med att man planerade en ny förening fick man fundera både över vem som skulle vara medlemmar och vad föreningens verksamhet skulle vara. Man fick lösa helt praktiska saker som anskaffning av datorer men också den svåra frågan om hur finansieringen skulle se ut. Många bidragsgivare stöder projekt men inte fortlöpande verksamhet, och man ville kunna hålla deltagaravgifterna tillräckligt låga för att fritidsverksamheten skulle vara tillgänglig för alla.

Norr om Stan grundades i november 2003 av föreningarna Malm Svenska Ungdomsförening, Svensk Förening i Åggelby, Hem och Skola i Staffansby,
Gammelstadens ungdomsförening samt SFP i norra Helsingfors. Den nya föreningen hade då två deltidsanställda på kansliet. Föreningen skulle
samla och sprida information, stöda andra föreningar och ordna fritidsverksamhet på svenska. Under föreningens tidiga år diskuterades vikten av ”svenska rum” även i norra Helsingfors som samlingspunkter för verksamhet på svenska.  

Redan från början var sommarkolonierna för lågstadiebarn en viktig verksamhet och det är de ännu idag. När eftermiddagsverksamheten för Staffansby skola, som då fungerade i Solhem men under en annan arrangör, år 2012 sviktade efter att flera långvariga anställda slutat, tog Norr om Stan över eftiset. 

Eftiset blev också väldigt uppskattat, och mängden barn nästan tredubblades, från drygt 20 till över 60 barn hösten 2019. Eftermiddagsverksamheten gav fina erfarenheter och nya kontakter men det innebar också en rejält större administration och personalstyrka. Samtidigt ökade antalet medlemsföreningar i föreningen och utbudet på kurser utökades då man ville ordna kurser också för andra än barnen. Norr om stan blev samarbetspart i flera svenskspråkiga nätverk. 

När det kring 2019–2020 blev allt svårare att hitta tillräckligt stor personal till eftermiddagsverksamheten, blev föreningen till sist tvungen att inse att det blev så resurskrävande att all annan verksamhet blev lidande. Efter ett försök att hitta andra lösningar, fattades det svåra beslutet att inte fortsätta med ett eftis i NoS regi. 

Under pandemiåren måste sedan nästan all kursverksamhet inhiberas, men samtidigt diskuterades behovet av att säkerställa att det finns klubbledare också i framtiden. Föreningen startade tillsammans med ett antal finlandssvenska organisationer gruppledarutbildning för unga, GLU. Projektet har visat att det också bland ungdomar finns intresse för föreningsverksamhet, och utbildningsprogrammet har blivit populärt. Norr om Stan har lyckats starta nya kurser med deltagare i olika åldrar och det känns lika aktuellt nu som vid starten att stöda medlemsföreningarna, sprida information och samla intresserade deltagare till fritidsverksamhet på svenska