Det här är GLU

GLU, gruppledarutbildning för unga, är ett samarbetsprojekt mellan flera förbund, föreningar och kommuner. Projektets målsättning är att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en bransch där det råder brist på arbetskraft – nämligen att arbeta med barn – och samtidigt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge dem sammanhang, sociala kontakter och positiva upplevelser av att känna sig behövda.

Utbildningen består av teorimoduler och en praktikperiod. De deltagande ungdomarnas kompetens höjs, tilltron till den egna förmågan och framtida arbetsmöjligheter stärks och på lång sikt höjs även engagemanget inom tredje sektorn och medborgarverksamhet. Utbildningen har validerats för studiepoängsrekommendation i samarbete med SFV:s studiecentral under våren 2022.

Bakgrund 

Projektet GLU startades våren 2021 då Norr om Stan i samarbete med ett flertal organisationer inklusive Finlands svenska 4H och Vanda stad, startade ett pilotprojekt som gick ut på att utbilda ungdomar i de färdigheter som krävs för att de ska kunna fungera som hjälpledare och därefter ansvariga ledare för klubbar och läger för barn. 

Efter ett lyckat pilotprojekt och positiv respons från både kursdeltagare och utbildare, har projektet utvecklats vidare och utbildningen ordnats både som närundervisning och på distans för elever i flera svenskspråkiga högstadier och gymnasier i huvudstadsregionen inklusive en grupp språkbadselever.  

Medverkande organisationer

Projektets nuvarande ledningsgrupp består av representanter från

  • Finlands svenska 4H
  • Vanda stad
  • Barnavårdsföreningen i Finland
  • Förbundsarenan
  • SFV/Svenska studiecentralen
  • Esbobygdens ungdomsförbund  


Ledningsgruppen fungerar som styrgrupp och bollplank för projektet samt bidrar med material och sakkunskap. Norr om Stan fungerar som projektägare och ansvarar för projektadministration och -koordinering. 

Bland de samverkande organisationer som bidrar/har bidragit med material, utrymme, föreläsare och sakkunniga till utbildningsmoduler, praktikplatser, marknadsföringshjälp, nätverksarbete med mera räknas Nylands svenska ungdomsförbund, Finlands svenska idrott, Helsingfors svenska scouter, Finlands svenska scouter, Sydkustens landskapsförbund, Folkhälsans förbund i Nyland, Helsingfors svenska Marthaförening, Ung Martha med flera.  

På förbundsnivån är målsättningen att sammanföra de finlandssvenska förbunden och skapa nätverk för gemensamt utvecklingsarbete kring frågor som berör såväl utbildningar för som arbete med ungdomar. Ytterligare utgör GLU en möjlighet att öka kunskap om och intresse för tredje sektorn, och bygga upp återväxten av nya ledare för verksamheten för flera medverkande organisationer.  

Finansiellt stöds GLU av Helsingestiftelsen, SFV och SFV:s studiecentral, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla; Vanda, Helsingfors och Esbo städer samt Regionförvaltningsverket i södra Finlands län.   

Framtidsplaner 

Våren 2023, två år efter starten, är projektet GLU inne i en fas där målsättningen är att etablera konceptet och under året erbjuda utbildningen i samtliga svenskspråkiga högstadier och gymnasier i huvudstadsregionen.  

Vidare läggs fokus på att skapa mentorskapsstigar in till organisationerna för de unga som redan gått utbildningen och är intresserade av att jobba vidare inom området, samt främjande av den ömsesidiga kommunikationen mellan unga och tredje sektorns organisationer. Ytterligare är målet att förankra verksamheten så att förutsättningar finns för fortsättning och spridning av utbildningen i Svenskfinland samt utvidgande av konceptet även på finska. 

Frågor kring GLU? 
Projektledare Katja Salojärvi nås per epost: katja.salojarvi(at)nos.fi eller telefon: 050 432 8888. 

Läs mer: